เข้าสู่ระบบสมาร์ททีวี

การเข้าสู่ระบบสมาร์ททีวีผ่านโทรศัพท์มือถือ มีขั้นตอนดังนี้

  1. ไปที่ Profile และเลือก “เข้าสู่ระบบสมาร์ททีวี”
  2. นำไปแสกน QR code บนสมาร์ททีวีที่ต้องการเข้าสู่ระบบ
  3. เข้าสู่ระบบโดยนำโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ตมาสแกนที่ QR Code

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.