ไม่ได้รับรหัสยืนยัน OTP

ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ว่าถูกต้องหรือไม่ หากกรอกเบอร์โทรศัพท์ผิดให้ทำการกรอกใหม่ หรือปิดเเละเปิดเครื่องใหม่ หากยังไม่ได้รับ SMS เลข OTP ให้ติดต่อเครือข่ายผู้ให้บริการ

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.