วิดีโอหยุดนิ่งแต่เสียงยังเล่นบนทีวี

ลองรีสตาร์ทกล่องรับสัญญาณ มีขั้นตอนดังนี้

1. ถอดปลั๊กของกล่องรับสัญญาณออกจากช่องเสียบไฟเป็นเวลาอย่างน้อย 3 นาที

2. ขณะปลั๊กถอดอยู่ ให้กดปุ่มพาวเวอร์บนกล่องรับสัญญาณเพื่อคายประจุ

3. เสียบปลั๊กของกล่องรับสัญญาณแล้วเปิดเครื่องใหม่

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.