เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีแพ็กเกจ AIS บนกล่อง AIS Playbox 912

  1. กล่อง AIS Playbox 912

ลูกค้าที่มีแพ็กเกจ Bundle package และ Stand alone package เมื่อคลิกที่ MONOMAX บนกล่อง AIS Playbox 912 จะเข้าสู่ระบบอัตโนมัติให้ทันที

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.